Monthly Archives: October 2016

How to Value Real Estate Rentals for Profits

It was during the first half of 2000s that real estate investments gained a lot of popularity among Australians. This was because of the fact that lots of financing options were made available then with little requirements for down payment for houses. The great recession of 2007-2008, however, was a big blow to the real estate market just like the other economic areas. The strict standards of money lending by banks deeply affected the buying and selling properties in Australia.  It’s as a result of this crisis that rental real estate was born apart from selling and buying of properties, and from then on it has been going nowhere but up even as the economy was restored. The bone of contention when it comes to Caloundra real estate rentals has been how to value to ensure profitability. Read on for some insights.

Sales Comparison Approach

This is one of the most popular approaches to dealing with valuing issues in real estate rentals. It involves making cross comparisons on properties that are similar and the value they rented over a certain time period. It often is reliant on attributes to derive a relative price value to a property. An example is when real estate rentals Sunshine Coast properties offer that are lying on a 6000 sqft are valued at 2 dollars per square foot, then an investor will value a property within the area at that same price. The approach has the advantage of allowing investors to assemble information on any emerging trends in real estate rentals.

Capital Asset Pricing Model

This approach explores the concept of risk and opportunity costs. It’s done by looking at the returns on the investment a rental income will likely bring in comparison to other investments that have minimal risk like real estate investment trusts. Therefore, if the potential return on investment from a Caloundra real estate rentals income is below expectations as regards the returns for guaranteed investment, then there will be no need to invest on that rental property in the first place.

Income Approach

This approach is quite popular with real estate agents Sunshine Coast has today. It utilizes the tactic of comparing the potential income to the investment made. This way you can be able to identify the annual capitalization rate for an investment. For a property costing 12000 dollars to buy, for example, the likely monthly income scenario will be a value around 1200 dollars with an annual capitalization rate of 12%.

Cost Approach

In this approach, caloundra real estate rentals will be valued on the grounds of what the property will be utilized for. The land value and depreciated improvements value here, therefore, will be combined. In fact, it’s deemed the best approach for finding the value of a land that is vacant or of the structures that have not been utilized yet other than those that have been relatively used.

With proper valuing approaches, you can find real estate Sunny Coast rentals to be quite lucrative. Use the above approaches to arrive at a proper value. Also you can seek an experienced real estate agent’s help to give more insight.

สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนเช่าคอนโด

ปัจจุบันการเช่าคอนโดคือคำตอบที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ เนื่องจากสามารถเดินทางได้สะดวก ประหยัดเวลาและพลังงานจากการเดินทางนานๆ รวมถึงยังอาจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้น้อยลงอีกด้วย และหากได้คอนโดในทำเลที่ดีนั้น ก็จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นมาเลยทีเดียว แต่ในระหว่างที่คุณกำลังมองหาคอนโดสำหรับเช่า ลองนึกถึงปัจจัยต่อไปนี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกซื้อคอนโดที่ตอบโจทย์คุณมากที่สุดได้

  • อยู่ในทำเลที่ดี

คอนโดที่ดีควรจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับแหล่งอาหาร รวมถึงใกล้การเดินทางที่สะดวกกับการไปทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า หรือทางด่วน เป็นต้น และมีระยะทางที่ไม่ไกลจากที่พักไปยังสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา หากคุณได้คอนโดที่มีครบตามนี้ ก็จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเยอะ

  • สภาพห้อง

ก่อนจะตัดสินใจเช่าคอนโด คุณควรตรวจสอบร่องรอยความเสียหาย และสภาพของห้องพักไว้ให้ดี ว่ามีส่วนไหนที่มีชำรุดและยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบ้าง หรือทุกเครื่องใช้สามารถใช้งานได้ดีหรือไม่  และตกลงกับเจ้าของห้องให้ชัดเจนว่าหากมีเครื่องใช้อะไรเสียหายไป เช่นแอร์ หรือมีอะไรชำรุด เช่นท่อน้ำ คุณจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่หรือไม่  เพื่อเลี่ยงปัญหา และค่าใช้จ่ายที่อาจมีเพิ่มเติมในภายหลัง

  • มีที่จอดรถหรือไม่

สำหรับคนที่มีรถเป็นของตนเอง การหาคอนโดที่มีบริเวณให้จอดรถได้อย่างปลอดภัยก็สำคัญมาก ดังนั้นนอกจากจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ดีแล้ว คอนโดที่คุณจะเช่าควรจะมีพื้นที่ให้จอดรถ และมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่ารถของคุณจะไม่โดนขโมย

  • ค่าเช่าเหมาะสม

หากคอนโดที่คุณกำลังดูอยู่ตอบโจทย์คุณในทุกๆด้าน แต่คอนโดนั้นมีราคาที่สูงเกินไป หรือราคาสูงเกินกว่าคุณภาพและสิ่งที่คุณได้รับ คุณอาจต้องตัดใจและมองหาคอนโดที่ราคาเหมาะสมอื่นๆต่อไป

  • คุยเรื่องค่าใช่จ่ายให้ชัดเจน

อย่าลังเลที่จะถามถึงบิลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าโทรศัพท์ว่าจะมีการจัดการแบบใด รวมเงินไปในค่าเช่าแล้วหรือไม่ เป็นต้น จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง

  • อ่านสัญญาเช่าให้ละเอียด

ก่อนที่จะเซ็นสัญญาเช่า อย่าลืมอ่านรายละเอียดข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาให้ถี่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการเช่า ราคา จำนวนเงินค่ามัดจำ กฎระเบียบต่างๆ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ รวมไปถึงการดูแลรักษาห้องพักในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น เพื่อให้เข้าใจได้ตรงกันทั้งกับทั้งผู้เช่า และผู้ให้เช่า จะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง

 

支払うオフあなたの住宅ローンを速く使用してくださいこれらのヒント

新潟またはどこでも世界で現在住宅ローンを持っている誰前に完済はローン期間の長さがアップする。しかし、ほとんどの人が高速の住宅ローンの返済に多くの思考を与えない。半分に、住宅ローン 新潟

住宅ローン 新潟

25年の住宅ローン用語を大幅に削減することが可能と考えたことがあるか。いくつかの要因を比較検討しようとしているあなたに喜んでなる今日にいくつかのなぜ極的な戦略がまだ失敗する場合は、2 回と思います。

新潟、世界どこでも、住宅ローンの支払いにいくつかの深刻な進行に注目している. どのようにあなたは成功することができますを示しますいくつかのヒントとおりです。

1.あなたの月例賃金、住宅ローン集落に合わせます-俸給を受け取るとき、またはどのくらいの頻度への支払に合わせます。これにより、長期的により多くの資金が保存されます支払われる利息を削減できます。

2. あなたの住宅ローンを取得ため 一時金支払いを割り当てる-あなたの抵当興味の数年間を遮断するための仕事のボーナス、税還付の配当金などの一時金を脇設定する必要があります。